Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Aktuality v oblasti projektového manažmentu

Call for expression of interest to participate in the EU CAP Network Brokerage event ‘Get involved in Horizon Europe advisory networks’
Dotazník NSRV SR - opatrenie 1

Dotazník NSRV SR - opatrenie 1

Dobrý deň, Vážený člen Národnej siete rozvoja vidieka SR, na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uskutočňujeme dotazníkový prieskum dopytu po vzdelávaní pre konečných prijímateľov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022, opatrenie 1 - Prenos znalostí a informačné akcie. Výsledkom prieskumu má byť návrh tém vzdelávacích aktivít, ktoré prijímatelia považujú v súčasnosti za kľúčové a mali by záujem o ich absolvovanie. Navrhované témy by boli následne modifikáciou Programu rozvoja vidieka zaradené medzi oprávnené oblasti v opatrení 1. Ide o anonymný dotazník, dostupný je do 5.5.2022 a jeho vyplnenie zaberie menej ako 5 minút. V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť Regionálnu anténu NSRV SR pre Nitriansky kraj (Tomáš Kozolka, tel. 0911 709 581, prípadne elektronicky na email: kozolka@prounion.sk). Vopred ďakujeme za spoluprácu. Tomáš Kozolka

Čítaj viac
Slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaže Vidiecka žena – Líderka 2021

Slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaže Vidiecka žena – Líderka 2021

Vidiecky parlament na Slovensku pozýva širokú verejnosť na konferenciu Ženy do voza aj do koča, ktorej súčasťou bude Slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaže Vidiecka žena – Líderka 2021. Svetový deň vidieckych žien oslávime 15.10.2021 v obci Žabokreky pri Martine v priestoroch kultúrneho domu.

Čítaj viac
Verejná konzultácia k základným parametrom pripravovanej III. výzvy na podopatrenie 6.1 PRV SR 2014 – 2022

Verejná konzultácia k základným parametrom pripravovanej III. výzvy na podopatrenie 6.1 PRV SR 2014 – 2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) týmto iniciuje verejnú konzultáciu k základným parametrom III. výzvy na podopatrenie 6.1 Podpora na začatie podnikania pre mladých poľnohospodárov Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 (PRV), ktorý je spolufinancovaný z EÚ a SR.

Čítaj viac
Verejná konzultácia k základným parametrom pripravovanej III. výzvy na podopatrenie 6.3 PRV SR 2014 – 2022

Verejná konzultácia k základným parametrom pripravovanej III. výzvy na podopatrenie 6.3 PRV SR 2014 – 2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) týmto opätovne iniciuje verejnú konzultáciu k základným parametrom III. výzvy na podopatrenie 6.3 Podpora na začatie podnikania na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 (PRV), ktorý je spolufinancovaný z EÚ a SR.

Čítaj viac
Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 49/PRV/2020 - Výnimočná dočasná podpora pre spracovateľské MSP, ktoré sú obzvlášť zasiahnuté krízou v dôsledku ochorenia COVID-19

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 49/PRV/2020 - Výnimočná dočasná podpora pre spracovateľské MSP, ktoré sú obzvlášť zasiahnuté krízou v dôsledku ochorenia COVID-19

Oznámenie o zverejnení výzvy č. 49/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre opatrenie: 21 - Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP, ktorí sú obzvlášť zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia COVID-19.

Čítaj viac
Praktické tipy ako úspešne podnikať a čeliť krízovým situáciám dostupné pre organizácie v celej EÚ
Medzinárodná súťaž pre sociálne podniky_FB&web

GDPR a ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov: Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou.

Čítaj viac

Verejná konzultácia k budúcnosti politiky súdržnosti a jej fondov (ERDF, CF, ESF) po roku 2020

Začiatkom roka 2018 bola spustená dlho očakávaná verejná konzultácia k budúcnosti politiky súdržnosti a jej fondov (ERDF, CF, ESF) po roku 2020.

Čítaj viac

Výsledky hodnotenia žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny

V rámci výzvy na predkladanie žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny (ďalej len „ŽoSS_MAS"), ktorá bola zverejnená 2. mája 2017 (číslo výzvy: 21/PRV/2017), bolo Výberovou komisiou pre schvaľovanie stratégií CLLD a výber MAS schválených 87 verejno-súkromných partnerstiev, ktoré splnili podmienky poskytnutia príspevku, a ktorým bude Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zaslané Rozhodnutie o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a o udelení štatútu miestnej akčnej skupiny.

Čítaj viac

Slováci budú môcť získať 5- až 13-tisíc eur na výstavbu nízkoenergetických drevodomov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podporí výstavbu drevených rodinných domov s nízkou potrebou energie.

Čítaj viac

Oznámenie k aktualizácii Príručky pre žiadateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 - 2020

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Príručka pre žiadateľa aktualizovanú verziu č. 02 Príručky pre žiadateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 – 2020, vrátane všetkých jej príloh.

Čítaj viac

Výzva 21/PRV/2017 a jej aktualizácie

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj oznamuje, že na stránke PPA bolo vydané usmernenie Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k postupu schvaľovania stanov verejno-súkromných partnerstiev ako žiadateľov v rámci výzvy 21/PRV/2017 podopatrenia 19.2.

Čítaj viac

Manažér kancelárie VITIS - voľné pracovné miesto

Občianske združenie MAS VITIS z Nitrianskeho kraja hľadá na voľné pracovné miesto "manažér kancelárie VITIS" vhodného kandidáta. V prípade Vášho záujmu kontaktujte priamo predsedu združenia Mgr. Jozefa Jankoviča.

Čítaj viac

Oznámenie o sprístupnení aplikácie Geopriestorová žiadosť o podporu

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov oznamuje záujemcom (žiadateľom) o priame podpory, že aplikácia Geopriestorová žiadosť o podporu (ďalej len „GSAA“) pre kampaň 2017 bola spustená do prevádzky.

Čítaj viac

Tlačová správa "Štatút miestnej akčnej skupiny môžu získať všetci žiadatelia"

Šancu získať štatút miestnej akčnej skupiny (MAS) ponúkne Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) všetkým záujemcov s kvalitnými stratégiami z prvého kola výzvy. Na podporu verejno-súkromných partnerstiev v regiónoch MPRV SR vyčlení takmer 200 miliónov eur

Čítaj viac

Tlačová správa

Bratislava, 23. február 2017 – Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) v rámci plánu transparentnosti a prísnej kontroly oprávnenosti výdavkov nového vedenia, pristúpila k zverejňovaniu informácií o všetkých druhoch podpôr. Na svojej webstránke sprístupnila informácie nad rámec zákona i požiadaviek Európskej únie. Cieľom je stransparentnenie informovania o prostriedkoch, ktoré rozdeľuje. Ročne pritom PPA disponuje cca. 800 miliónmi eur.

Čítaj viac

Aktuálne výzvy: Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

Na oficiálnej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je možné nájsť aktuálne platné výzvy, ktoré sú vyhlásené v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)

Čítaj viac

Envirofond

Environmentálny fond Slovenskej republiky na svojom webovom sídle zverejnil informácie o aktuálne platných podporách formou dotácie.

Čítaj viac

Výzva iROP

Dňa 06.12.2016 vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Čítaj viac

Výzva OP VaI - podnikatelia

Dňa 22.11.2016 vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR výzvy na podporu začínajúcich a existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (nákup technológií, zavádzanie nástrojov elektronického podnikania a doplnkovo marketingové aktivity/zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľov v súvislosti s inováciou produktu alebo výrobného procesu), a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie.

Čítaj viac

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Účelom prvého kola výzvy je predloženie projektového zámeru na miestne príslušný sprostredkovateľský orgán – Samosprávny kraj, prípadne krajské mesto v závislosti od zaradenia podľa regionálnej územnej inovačnej stratégie.

Čítaj viac

Informačný seminár

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj si vás dovoľuje pozvať na informačný seminár, ktorý nesie názov: Aktuálne dotačné schémy pre samosprávy.

Čítaj viac

Seminár: Aktuálne možnosti dotácií pre samosprávy

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj si Vás dovoľuje pozvať na informačný seminár, ktorý je zameraný na PRV SR 2014-2020, iROP a verejné obstarávanie.

Čítaj viac

FAQ k Výzve č.20/PRV/2016

Centrálna jednotka NSRV SR dáva do pozornosti odpovede na otázky týkajúce sa Výzvy č.20/PRV/2016 podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a metodického pokynu pre zapracovanie Dodatku č.3 do stratégie CLLD.

Čítaj viac

Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj si Vás dovoľuje pozvať na pracovné stretnutie, ktoré je zamerané na problematiku Výzvy 20/PRV/2016. Pracovné stretnutie sa uskutoční dňa 10.11.2016 v priestoroch Penziónu Dolina (Horné Lefantovce).

Čítaj viac

Konferencia „Podporujeme rozvoj vidieka“

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj si Vás dovoľuje pozvať na na Konferenciu s názvom Podporujeme rozvoj vidieka. Uvedená konferencia je realizovaná v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom a je pod záštitou doc. Ing. Milana Belicu, PhD.,predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Čítaj viac

Odborná exkurzia_Poľsko

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj organizuje odbornú exkurziu do Poľska. Odborná exkurzia na územie MAS MAS Podbiabiogórze, MAS Turystyczna Podkowa a MAS Piękna Ziemia Gorczańska sa uskutoční v dňoch 24. – 26. októbra 2016.

Čítaj viac

Seminár: Problematika farmárčenia na Slovensku

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj Vás pozýva na seminár: Problematika farmárčenia na Slovensku. Seminár sa uskutoční dňa 19.10.2016 v priestoroch Villa Karla, Pílska 2, 955 01 Topoľčany so začiatkom o 08:30 hod.

Čítaj viac

Metodika spracovania PRO

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zverejnilo na svojej webovej stránke novú metodiku tvorby metodiky spracovania programu rozvoja obce a spoločného programu rozvoja obcí.

Čítaj viac

Pozvánka: Stretnutie so zahraničnými partnermi

Jedná sa o dvojdňový program, pričom aktivita sa uskutoční v dňoch 17. – 18.10.2016. jedná sa o stretnutie so zahraničnými partnermi z územia MAS Českej republiky. Program je zameraný na výmenu skúseností s prístupom LEADER, možnosti cezhraničnej spolupráce a prezentácia príkladov dobrej praxe.

Čítaj viac

Informačný seminár EIP

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj si vás dovoľuje pozvať na informačný seminár s názvom: Európske inovačné partnerstvo v podmienkach Slovenskej republiky.

Čítaj viac

Výstava ZEMĚ ŽIVITELKA (ČR)

Spoločnosť PROUNION a.s. si vás dovoľuje srdečne pozvať na 43. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy ZEMĚ ŽIVITELKA, ktorá sa uskutoční v dňoch 25. - 30.08.2016 na Výstavisku České Budějovice a.s. (Česká republika).

Čítaj viac

Výstava Agrokomplex 2016

Spoločnosť PROUNION a.s. si vás dovoľuje srdečne pozvať na 43. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2016, ktorá sa uskutoční v dňoch 18. - 21.08.2016 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

Čítaj viac

Program odpadového hospodárstva obce

V zmysle zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je účinný od 1. 1. 2016 vznikla obciam, na území ktorých je ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov vyššia ako 350 ton alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000, povinnosť vypracúvať program odpadového hospodárstva (POH).

Čítaj viac

Slovensko sa ujíma predsedníctva v Rade Európskej únie

Slovenská republika sa dňom 01.07.2016 ujíma rotujúceho predsedníctva v Rade Európskej únie, ktoré na druhý polrok 2016 preberá od Holandska.

Čítaj viac

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj začína svoju činnosť !

Dňa 10.06.2016 bola uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s číslom 167/2016-280/MPRV SR medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a spoločnosťou PROUNION a.s., na základe ktorej bude spoločnosť PROUNION a.s. zabezpečovať aktivity Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj. Tešíme sa na spoluprácu v prospech rozvoja vidieka.

Čítaj viac

Vítame Vás na stránkach spoločnosti PROUNION a.s.

Dňa 15.06.2016 zverejnil na svojej stránke Environmentálny fond informáciu, že Environmentálny fond rozširuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2016 v oblasti C: Rozvoj odpadového hospodárstva, o činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom.

Čítaj viac