Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Predstavujeme Vám projekt financovaný z prostriedkov Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

Žiadateľ: Marta Kozárová - SHR

Názov projektu: Investície do špecializovanej rastlinnej výroby Marta Kozárová

Doba fyzickej realizácie projektu: 1.7.2016 – 11.3.2020

Výška nenávratného finančného príspevku: 954 783,64 EUR 

Ciele projektu:

Za hlavný cieľ predkladaného projektu považujeme zvýšenie pridanej hodnoty spoločnosti (žiadateľa) technologickou modernizáciou v oblasti rastlinnej výroby.

Cieľ projektu je jednoznačne definovaný v súvislosti s komplexným riešením oblasti č. 1 špeciálna rastlinná výroba, a to rozsahom činností „investície do obstarania technického a technologického vybavenia špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu“ a činnosti „investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov špeciálnej rastlinnej výroby vrátane prípravy staveniska“, a tento cieľ zároveň sa dosahuje aj riešením oblasti č. 6 Oblasť č. 6: Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a anorganických

(priemyselných) hnojív a ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou, pričom tento cieľ korešponduje s výrobným zameraním žiadateľa, ktoré sa zameriava predovšetkým na produkciu tekvicových jadierok, ale aj zemiakov, poľnej zeleniny a uhoriek.

Dôvody na realizáciu projektu:

Rozšírením existujúcej mechanizačnej časti podniku o jednotlivé technológie, bude môcť podnik efektívne produkovať komodity špeciálnej rastlinnej výroby, ktoré prinesú vyššiu pridanú hodnotu v prepočte na hektár osiatej plochy.

Predmet projektu a jeho jednotlivé aktivity tvoria investície do podnikovej infraštruktúry (mechanizácie) na úseku špeciálnej rastlinnej výroby, pričom investície na seba logicky nadväzujú. Logická nadväznosť je zabezpečená tým, že najprv bola naplánované vytvorenie priestoru pre umiestnenie neskôr obstaranej technológie, ktorá vhodne doplnila už existujúce technické vybavenie žiadateľky, a ktorej technické parametre a priestorové požiadavky neumožňujú umiestniť ju a prevádzkovať v súčasných priestoroch.

V zmysle deklarovaných cieľov projektu sa spoločnosť rozhodla pre náročnú investíciu. Z pohľadu špecializovanej rastlinnej výroby ide hlavne o efektívnu prípravu pôdy, ochranu pred škodcami, aplikáciu hnojív i sadbového materiálu a následný zber. V neposlednom rade jednotlivé technológie dopĺňajú trakčné jednotky s požadovaným výkonom vzhľadom na obsluhované zariadenia.

Investície logicky nadväzujú na predchádzajúce investičné zámery a spoločne tak smerujú ku komplexnej modernizácii s cieľom vybudovať moderné produkčné prostredie s efektívnou výrobou a potenciálom trvalej udržateľnosti.

Priebeh realizácie projektu:

V rámci realizácie projektu žiadateľka uskutočnila rekonštrukciu vnútorných priestorov jestvujúceho objektu a súčasne aj jeho čiastočnú prístavbu. V objekte bola následne umiestnená technológia pre spracovanie produktov rastlinnej výroby.

Predmetom stavebných úprav bola čiastočná prístavba a prispôsobenie objektu priestorovo, dispozične a tiež elektroinštaláciou. Na začiatku realizácie bola vypracovaná projektová dokumentácia autorizovaným projektantom. Nasledoval výber dodávateľa stavených prác v zmysle Usmernenia poskytovateľa príspevku a po uzatvorení zmluvy s úspešným uchádzačom prebehla realizácia zadefinovaných stavebných a rekonštrukčných prác. Súčasťou prác bola aj inštalácia trakčných jednotiek.

Následne prebehla dodávka nových technológií, ktoré sú zmerané na efektívnu prípravu pôdy, ochranu pred škodcami, aplikáciu hnojív i sadbového materiálu a následný zber. Ide o sejačku, kombinátor, traktor s čelným nakladačom, traktor, zemiakový kombajn, brány, vysokozdvižný vozík, sejačka s prihnojovaním, nahŕňač na tekvice, práčka tekvicových jadierok, malý traktor, cisterna, 2 traktorové návesy, tekvicový kombajn, plačka s aplikovaním hnojiva a kosačka.

Výsledky a prínosy projektu:

Realizáciou tejto stavebnej aktivity sa docielilo zlepšenie stavebno-technického stavu tejto hospodárskej budovy, bezpečnosť pracovníkov a celého pracovného procesu a zefektívnil sa tak komplexný výrobný proces a následne kvalita finálnych odbytových výrobkov.

Realizáciou projektu ako celku, ale i parciálne v jednotlivých oblastiach dôjde k výraznému zvýšeniu efektívnosti výroby jednak z dôvodu, že modernejšia technika je úspornejšia a efektívnejšie pracuje so vstupnými surovinami, zároveň však spotrebováva na jednotlivé výkony menej energie, kde taktiež dochádza k úsporám a zvyšuje sa efektivita výroby.

Obnova technologického vybavenia dopomôže k napĺňaniu parciálnych cieľov projektu vedúcim ku komplexnej modernizácii prevádzky žiadateľa.

3D model projektu s fotografiami: 


Video k projektu: