Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Realizované aktivity

Fórum KC SPU – špecifiká plánovania verejných priestranstiev na slovenskom vidieku

Fórum KC SPU – špecifiká plánovania verejných priestranstiev na slovenskom vidieku

Dňa 13. októbra 2022 sa v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri SPU v Nitre konalo odborné podujatie s názvom: „Fórum KC SPU – špecifiká plánovania verejných priestranstiev na slovenskom vidieku“, ktoré organizačne zabezpečila Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj a SPU v Nitre.

Čítaj viac
ODBORNÁ EXKURZIA DO ZAHRANIČIA – CHORVÁTSKO

ODBORNÁ EXKURZIA DO ZAHRANIČIA – CHORVÁTSKO

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj zorganizovala spolu s RA NSRV SR pre Trnavský kraj a s RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj odbornú exkurziu do Chorvátska, ktorej cieľom bola prehliadka príkladov dobrej praxe v území MAS LIKA so zameraním na rozvoj vidieka, LEADER, projekty spolupráce a vidiecky cestovný ruch. Za RA NSRV SR pre Nitriansky kraj sa odbornej exkurzie zúčastnil jeden zástupca Ing. Tomáš Kozolka a 15 predstaviteľov z MAS, poľnohospodárskych subjektov, obecnej samosprávy a občianskych združení z územia Nitrianskeho kraja.

Čítaj viac
LEADERfest 2022

LEADERfest 2022

Dňa 22. 09. 2022 (vo štvrtok) sa zástupca Regionálnej antény NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka zúčastnil 12. ročníka tradičného vidieckeho podujatia „LEADERfest 2022“ (21. – 22. 09. 2022), ktorý mapoval úspešné kroky metódy LEADER na území českého vidieka.

Čítaj viac
Podporujeme vidiek Nitrianskeho kraja

Podporujeme vidiek Nitrianskeho kraja

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom zorganizovala medzinárodnú konferenciu s názvom „Podporujeme vidiek Nitrianskeho kraja“. Konferencia sa konala 21. septembra 2022 v reprezentačných priestoroch Kaštieľa Mojmírovce pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD.

Čítaj viac
MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE S PARTNERMI Z ČESKEJ REPUBLIKY PRACUJÚCIMI NA PRINCÍPE LEADER/CLLD

MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE S PARTNERMI Z ČESKEJ REPUBLIKY PRACUJÚCIMI NA PRINCÍPE LEADER/CLLD

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj zrealizovala dňa 20. septembra 2022 (v utorok) aktivitu národnej a nadnárodnej spolupráce, ktorej cieľom bola výmena skúseností k problematike LEADER a CLLD a získanie aktuálnych informácií o implementácii stratégií miestneho rozvoja i o Programe rozvoja vidieka 2014 – 2022 v českých podmienkach. Bola určená najmä subjektom pracujúcim na princípe LEADER/CLLD.

Čítaj viac
VÝZVA Č. 58/PRV/2022 a č. 59/PRV/2022 pre podopatrenie 8.5

VÝZVA Č. 58/PRV/2022 a č. 59/PRV/2022 pre podopatrenie 8.5

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj zrealizovala dňa 14. septembra 2022 (v stredu) informačnú aktivitu, ktorej cieľom bolo poskytnúť všetky podstatné informácie k aktuálnym výzvam č. 58/PRV/2022 a č. 59/PRV/2022.

Čítaj viac
Výzva č. 57/PRV/2022 pre podopatrenie 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Výzva č. 57/PRV/2022 pre podopatrenie 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj zrealizovala jednodňovú vzdelávaciu aktivitu s cieľom vysvetliť žiadateľom obsah výzvy č. 57/PRV/2022 pre podopatrenie 19.4. Určená bola predovšetkým pre zástupcov miestnych akčných skupín (MAS) v Nitrianskom kraji.

Čítaj viac
ZEMĚ ŽIVITELKA 2022

ZEMĚ ŽIVITELKA 2022

V dňoch 26. – 29. 08. 2022 (piatok – pondelok) sa zástupca RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka zúčastnil 48. ročníka medzinárodného agrosalónu Země živitelka 2022, ktorý tento rok niesol podtitul „budúcnosť českej krajiny“ (budoucnost české krajiny).

Čítaj viac
AGROKOMPLEX 2022

AGROKOMPLEX 2022

Regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka sa v dňoch 18. – 21. 08. 2022 zúčastnil medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2022, ktorá sa v areáli národného výstaviska v Nitre tento rok konala už po 47.-tykrát. Podobne ako minulé roky ani aktuálny ročník si nenechalo ujsť množstvo návštevníkov z celého Slovenska.

Čítaj viac
Hody v obci Volkovce

Hody v obci Volkovce

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj sa podujala spolu s obcou Volkovce zorganizovať kultúrno-spoločenskú aktivitu s názvom „Hody v obci Volkovce“, ktorá sa konala 23. júla 2022 v areáli futbalového ihriska vo Volkovciach. Cieľom aktivity bolo podporiť vidiecke podujatie, prezentáciu ľudového života a regionálnych produktov a bola určená širokej verejnosti a záujemcom o rozvoj vidieka.

Čítaj viac
Nové príležitosti pre rozvoj podnikania v oblasti remesiel na vidieku

Nové príležitosti pre rozvoj podnikania v oblasti remesiel na vidieku

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj zorganizovala dňa 12. júla 2022 (utorok) informačnú aktivitu zameranú na poskytnutie informácií o nových programoch a možnostiach rozvoja a pomoci pre oblasť remesiel na vidieku. Bola určená najmä remeselníkom, aktivistom venujúcim sa tradičnému ľudovému umeniu, kreatívnej činnosti i zástupcom organizácií spolupracujúcich s touto cieľovou skupinou.

Čítaj viac
DEŇ OBCE CHOČA

DEŇ OBCE CHOČA

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj spoluorganizovala s obcou Choča spoločenské podujatie realizované pri príležitosti 850. výročia 1. písomnej zmienky o obci. Určené bolo širokej verejnosti, predovšetkým obyvateľom obce, čestným hosťom, rodákom aj návštevníkom z blízkeho i vzdialenejšieho okolia.

Čítaj viac
Nový prístup v implementácii podopatrenia 19.2 (MAS)

Nový prístup v implementácii podopatrenia 19.2 (MAS)

Na základe požiadavky RO pre PRV zorganizovala Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj dvojdňové školenie obsahovo zamerané na nový prístup v kontexte implementácie podopatrenia 19.2. Išlo o spoločnú aktivitu RA NR a ďalších dvoch regionálnych antén, konkrétne RA NSRV SR pre Bratislavský a Trnavský kraj a cieľovou skupinou boli predovšetkým zástupcovia MAS z uvedených krajov. Informačno-vzdelávacie podujatie sa uskutočnilo v dňoch 11. – 12. mája 2022 v konferenčných priestoroch hotela MIKADO v Nitre a jeho cieľom bolo poskytnúť aktuálne informácie v rámci implementácie podopatrenia 19.2 PRV SR 2014 – 2022.

Čítaj viac
VÝZVA Č. 51/PRV/2021 A Č. 52/PRV/2022

VÝZVA Č. 51/PRV/2021 A Č. 52/PRV/2022

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj zrealizovala informačnú aktivitu, ktorej cieľom bolo poskytnúť dôležité informácie k aktuálnym výzvam č. 51/PRV/2021 (podopatrenie 4.2) a č. 52/PRV/2022 (podopatrenie 4.1).

Čítaj viac
Implementácia projektu v rámci PRV SR 2014 – 2020 v kocke

Implementácia projektu v rámci PRV SR 2014 – 2020 v kocke

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj zrealizovala seminár k problematike „Implementácia projektu v rámci PRV SR 2014 – 2020 v kocke“. Seminár bol určený predovšetkým beneficientom projektov PRV SR 2014 - 2020 z Nitrianskeho kraja, ale zúčastnili sa ho aj zástupcovia z iných krajov. Seminár sa uskutočnil v zmysle podmienok a opatrení v súvislosti s mimoriadnou situáciou COVID - 19.

Čítaj viac
Levická vínna špacírka 2021

Levická vínna špacírka 2021

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj sa v dňoch 28. - 29. augusta 2021 spolupodieľala na organizácii kultúrno-spoločenského podujatia „Levická vínna špacírka 2021".

Čítaj viac
Tradície slovenského vidieka

Tradície slovenského vidieka

Regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka sa v dňoch 19 - 22. 08. 2021 zúčastnil výstavy Tradície slovenského vidieka, ktorá sa uskutočnila v areáli národného výstaviska v Nitre v priestoroch Slovenského poľnohospodárskeho múzea.

Čítaj viac
NÁVRH PRÍRUČKY PRE PRIJÍMATEĽA NFP Z PRV SR 2014 – 2020 PRE OPATRENIE 19. PODPORA NA MIESTNY ROZVOJ V RÁMCI INICIATÍVY LEADER

NÁVRH PRÍRUČKY PRE PRIJÍMATEĽA NFP Z PRV SR 2014 – 2020 PRE OPATRENIE 19. PODPORA NA MIESTNY ROZVOJ V RÁMCI INICIATÍVY LEADER

Dňa 12. augusta 2021 (štvrtok) Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj zrealizovala on-line pracovné stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD v rámci Nitrianskeho a Trnavského kraja, ktorého hlavnou témou bol NÁVRH PRÍRUČKY PRE PRIJÍMATEĽA NFP Z PRV SR 2014 – 2020 PRE OPATRENIE 19. PODPORA NA MIESTNY ROZVOJ V RÁMCI INICIATÍVY LEADER a jej pripomienkovanie.

Čítaj viac
Postupy pre MAS v rámci konania o žiadosti NFP a implementácie podopatrenia 19.2

Postupy pre MAS v rámci konania o žiadosti NFP a implementácie podopatrenia 19.2

Regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka sa dňa 04. 08. 2021 zúčastnil on-line školenia "Postupy pre MAS v rámci konania o žiadosti NFP a implementácie podopatrenia 19.2", ktoré v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zorganizovala Národná sieť rozvoja vidieka - CJ.

Čítaj viac
Najčastejšie pochybenia zo strany MAS v rámci implementácie stratégie CLLD

Najčastejšie pochybenia zo strany MAS v rámci implementácie stratégie CLLD

Regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka sa dňa 16. 06. 2021 zúčastnil on-line školenia "Najčastejšie pochybenia zo strany MAS v rámci implementácie stratégie CLLD", ktoré v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zorganizovala Národná sieť rozvoja vidieka - CJ.

Čítaj viac
NÁVRH INTERVENCIE LEADER – závery z V. stretnutia na národnej úrovni

NÁVRH INTERVENCIE LEADER – závery z V. stretnutia na národnej úrovni

Dňa 14. júna 2021 (pondelok) Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj zrealizovala on-line pracovné stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD v rámci Nitrianskeho kraja, ktorého hlavnou témou boli aktuálne informácie a navrhnutie intervencie LEADER. Stretnutie bolo určené pre zástupcov miestnych akčných skupín z Nitrianskeho kraja.

Čítaj viac
On-line zasadnutie pracovnej skupiny LEADER V.

On-line zasadnutie pracovnej skupiny LEADER V.

Dňa 01. 06. 2021 sa regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka ako riadny člen zúčastnil zasadnutia pracovnej skupiny LEADER, ktoré prebiehalo on-line.

Čítaj viac
On-line zasadnutie pracovnej skupiny LEADER IV

On-line zasadnutie pracovnej skupiny LEADER IV

Dňa 07. 05. 2021 sa regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka ako riadny člen zúčastnil zasadnutia pracovnej skupiny LEADER, ktoré prebiehalo on-line.

Čítaj viac
NÁVRH INTERVENCIE LEADER – AKTUALIZÁCIA Č. 3

NÁVRH INTERVENCIE LEADER – AKTUALIZÁCIA Č. 3

Dňa 28. apríla 2021 (pondelok) Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj zrealizovala on-line pracovné stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD v rámci Nitrianskeho kraja, ktorého hlavnou témou boli aktuálne informácie a navrhnutie intervencie LEADER. Stretnutie bolo určené pre zástupcov miestnych akčných skupín z Nitrianskeho kraja.

Čítaj viac
SMART Villages Final Conference

SMART Villages Final Conference

Dňa 29. 04. 2021 sa regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka zúčastnil medzinárodnej aktivity venujúcej sa téme smart villages, ktorá prebiehala on-line.

Čítaj viac
On-line zasadnutie pracovnej skupiny LEADER III

On-line zasadnutie pracovnej skupiny LEADER III

Dňa 19. 04. 2021 sa regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka ako riadny člen zúčastnil zasadnutia pracovnej skupiny LEADER, ktoré prebiehalo on-line.

Čítaj viac
AKTUALIZOVANÉ INFORMÁCIE A NÁVRH INTERVENCIE LEADER

AKTUALIZOVANÉ INFORMÁCIE A NÁVRH INTERVENCIE LEADER

Dňa 12. apríla 2021 (pondelok) Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj zrealizovala on-line pracovné stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD v rámci Nitrianskeho kraja, ktorého hlavnou témou boli aktuálne informácie a navrhnutie intervencie LEADER. Stretnutie bolo určené pre zástupcov miestnych akčných skupín z Nitrianskeho kraja.

Čítaj viac
Školenie k Usmerneniu č. 6 RO pre PRV SR 2014 - 2020

Školenie k Usmerneniu č. 6 RO pre PRV SR 2014 - 2020

Regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka sa dňa 01. 04. 2021 zúčastnil on-line školenia k Usmerneniu č. 6 RO pre PRV SR 2014 - 2020, ktoré v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zorganizovala Národná sieť rozvoja vidieka - CJ.

Čítaj viac
Rural Vision Week Imagining the Future of Europe´s Rural Areas

Rural Vision Week Imagining the Future of Europe´s Rural Areas

V dňoch 22. - 26. 03. 2021 sa regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka zúčastnil medzinárodnej aktivity venujúcej sa víziám pre vidiek do roku 2040, ktorá prebiehala on-line prostredníctvom aplikácie Zoom a zorganizovala ju Európska sieť pre rozvoj vidieka (ENRD) v úzkej spolupráci s Európskou komisiou.

Čítaj viac
On-line zasadnutie pracovnej skupiny LEADER II.

On-line zasadnutie pracovnej skupiny LEADER II.

Dňa 24. 03. 2021 sa regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka ako riadny člen zúčastnil zasadnutia pracovnej skupiny LEADER, ktoré prebiehalo on-line.

Čítaj viac
Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER na regionálnej úrovni: „Aktuálne informácie a návrh intervencie LEADER“

Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER na regionálnej úrovni: „Aktuálne informácie a návrh intervencie LEADER“

Dňa 15. marca 2021 (pondelok) Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj zrealizovala on-line pracovné stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD v rámci Nitrianskeho kraja, ktorého hlavnou témou boli aktuálne informácie a navrhnutie intervencie LEADER. Stretnutie bolo určené pre zástupcov miestnych akčných skupín z Nitrianskeho kraja.

Čítaj viac
On-line zasadnutie pracovnej skupiny LEADER

On-line zasadnutie pracovnej skupiny LEADER

Dňa 04. 03. 2021 sa regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka ako riadny člen zúčastnil zasadnutia pracovnej skupiny LEADER, ktoré sa uskutočnilo on-line prostredníctvom platformy Skype.

Čítaj viac
On-line Q & A“ Implementačný proces projektov PRV

On-line Q & A“ Implementačný proces projektov PRV

Regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka sa dňa 04. 02. 2021 zúčastnili on-line školenia s názvom „On-line Q & A“ Implementačný proces projektov PRV, ktoré v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zorganizovala Národná sieť miestnych akčných skupín SR.

Čítaj viac
DLHODOBÁ VÍZIA PRE VIDIEK

DLHODOBÁ VÍZIA PRE VIDIEK

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj zrealizovala v stredu 13. 01. 2021 participatívny workshop s cieľom poskytnúť informácie k problematike dlhodobej vízie pre vidiecke oblasti, ktorú koncipuje Európska komisia za účasti Európskej siete pre rozvoj vidieka a práca v skupinách, ktorá zabezpečí participáciu širokého spektra účastníkov na predmetnej vízii. Počas workshopu boli prezentované aj plány NSRV SR pre rok 2021 a plánované výzvy PRV SR 2014 - 2020 na nasledujúce obdobie. Keďže na Slovensku naďalej platia prísne opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19, workshop prebiehal dištančne, formou aplikácie ZOOM. Každý zaregistrovaný účastník obdržal link, prostredníctvom ktorého sa na workshop, v čase jeho konania, prihlásil. Zúčastnilo sa ho 18 účastníkov z nitrianskeho kraja (8 MAS).

Čítaj viac
TV relácia - Poslanie Národnej siete rozvoja vidieka SR

TV relácia - Poslanie Národnej siete rozvoja vidieka SR

V súlade s ročným pracovným programom pripravila RA NSRV SR pre Nitriansky kraj výrobu TV relácie "Poslanie Národnej siete rozvoja vidieka SR" o podpore z PRV SR 2014 – 2020 v území Nitrianskeho samosprávneho kraja. V rámci štyroch epizód danej relácie je predstavená RA NSRV SR pre Nitriansky kraj a zároveň výber zo zrealizovaných projektov z podpory Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (opatrenia pre súkromný sektor, verejný sektor a neziskový sektor). Súčasťou každej epizódy je priestor venovaný regionálnym producentom (držiteľom regionálnych značiek kvality).

Čítaj viac
MODERNÉ SMART TECHNOLÓGIE V ROZVOJI OBCÍ A REGIÓNOV

MODERNÉ SMART TECHNOLÓGIE V ROZVOJI OBCÍ A REGIÓNOV

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj zrealizovala 16. decembra 2020 (v stredu) už šiestu informačno-vzdelávaciu aktivitu v tomto kalendárnom roku. Išlo o informačný seminár venovaný moderným smart technológiám a ich možnému využitiu v rozvoji obcí a regiónov. Seminár opäť prebiehal on-line cez aplikáciu ZOOM, do ktorej sa na základe prístupových informácií prihlásili zaregistrovaní účastníci najmä z radov miestnych akčných skupín.

Čítaj viac
Gazdovský trh v obci Bátovce

Gazdovský trh v obci Bátovce

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj bola s obcou Bátovce spoluorganizátorom lokálneho trhu, ktorý sa konal 12. 12. 2020 (v sobotu) v areáli Gazdovského dvora v obci Bátovce. Toto podujatie bolo zamerané na prezentáciu a podporu predaja najmä produktov potravinového charakteru (napr. ovocie, zelenina, včelárske produkty, bylinky, čaje v biokvalite a iné) a v menšej miere i na spotrebný tovar, ktorý úzko súvisí so skladovaním potravín a manipuláciou s nimi napr. výstupy rezbárskeho resp. hrnčiarskeho remesla.

Čítaj viac
VÝZVA Č. 50/PRV/2020 PRE PODOPATRENIE 4.1

VÝZVA Č. 50/PRV/2020 PRE PODOPATRENIE 4.1

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj zrealizovala v štvrtok 10. 12. 2020 informačný seminár s cieľom poskytnúť aktuálne informácie v oblasti vyhlásenej výzve pre poľnohospodárov č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny; Živočíšna výroba. Druhá časť informačného seminára bola venovaná téme aplikácie informačných systémov v poľnohospodárskom podniku, t.j. využitie rôznych softvérových riešení v oblastiach majetko právnych, agronomických resp. ekonomických. Keďže na Slovensku naďalej platia prísne opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19, seminár prebiehal dištančne, formou aplikácie ZOOM. Každý zaregistrovaný účastník obdržal link, prostredníctvom ktorého sa na seminár, v čase jeho konania, prihlásil. Zúčastnilo sa ho 20 účastníkov - zástupcov SHR a poľnohospodárskych subjektov.

Čítaj viac
HODNOTENIE A EVALUÁCIA STRATÉGIÍ

HODNOTENIE A EVALUÁCIA STRATÉGIÍ

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj zrealizovala v stredu 28. 10. 2020 vzdelávací workshop s cieľom poskytnúť informácie k problematike hodnotenia a evaluácie stratégií CLLD. Aktivita bola, ako už z uvedeného vyplývalo, určená najmú zástupcom miestnych akčných skupín v rámci Nitrianskeho kraja. Keďže na Slovensku naďalej platia prísne opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19, workshop prebiehal dištančne, formou aplikácie ZOOM. Každý zaregistrovaný účastník obdržal link, prostredníctvom ktorého sa na workshop, v čase jeho konania, prihlásil. Zúčastnilo sa ho 18 účastníkov z 11 nitrianskych MAS.

Čítaj viac
Seminár pre MAS - strednodobé hodnotenie stratégie CLLD

Seminár pre MAS - strednodobé hodnotenie stratégie CLLD

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj zrealizovala seminár k problematike LEADER a CLLD - strednodobé hodnotenie. Jeho hlavným cieľom bol prenos aktuálnych informácií k strednodobému hodnoteniu implementácie stratégií CLLD a informačná pomoc pre zástupcov MAS v ich snahe o čo najlepšiu implementáciu stratégie CLLD. Seminár bol určený predovšetkým zástupcom MAS v rámci Nitrianskeho kraja, zúčastnilo sa ho 23 zástupcov a dvaja organizátori. Seminár sa uskutočnil v zmysle podmienok a opatrení v súvislosti s mimoriadnou situáciou COVID - 19. Lektori zo strany RO, PPA a NSRV SR boli k dispozícii on-line prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Čítaj viac
Volkovecké hody v roku 2020

Volkovecké hody v roku 2020

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj spoluorganizovala s obcou Volkovce kultúrno-spoločenské podujatie s názvom „Volkovecké hody v roku 2020“, ktoré sa uskutočnilo v sobotu (25. 07. 2020) na futbalovom ihrisku v obci.

Čítaj viac
LEADER a CLLD - implementácia v roku 2020

LEADER a CLLD - implementácia v roku 2020

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj zrealizovala po „nútenej“ odmlke spôsobenej mimoriadnou situáciou v súvislosti s COVID-19 informačný seminár k problematike LEADER a CLLD. Jeho hlavným cieľom bol transfer aktuálnych informácií z Tematickej pracovnej skupiny (ďalej TPS) pre LEADER/CLLD na národnej úrovni o strednodobom hodnotení implementácie stratégií CLLD a informačná pomoc vedúca k naštartovaniu implementácie podopatrenia 19.4 animácie a obstarávanie v zmysle usmernenia PPA 8/2017 a príprava ŽoP. Seminár bol určený predovšetkým zástupcom MAS v rámci Nitrianskeho kraja, zúčastnilo sa ho 13 MAS z príslušného kraja a zástupcovia 2 MAS z Trenčianskeho kraja.

Čítaj viac
10. zasadnutie tematickej skupiny pre „smart villages“ – Inteligentné dediny a obnoviteľné zdroje energie

10. zasadnutie tematickej skupiny pre „smart villages“ – Inteligentné dediny a obnoviteľné zdroje energie

Dňa 22. 01. 2020 sa zástupca Regionálnej antény NSRV SR pre Nitriansky kraj zúčastnil 10. zasadnutia tematickej skupiny pre „smart villages“, ktorého hlavnou témou bola „tvorba rozvojovej politiky podporujúcej inteligentné dediny a vytváranie energetických komunít“.

Čítaj viac
„Príručka pre prijímateľa LEADER – aktualizácia 1.2“ - informačný seminár

„Príručka pre prijímateľa LEADER – aktualizácia 1.2“ - informačný seminár

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj v spolupráci s trnavskou anténou zrealizovala dňa 11. 12. 2019 jednodňový informačný seminár s cieľom poskytnúť podrobné informácie k aktualizovanej verzii Príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19 PRV SR 2014 – 2020 a inštrukcie k práci v neverejnej časti ITMS2014+ v rámci modulu PRV SR 2014 – 2020.

Čítaj viac
9. zasadnutie tematickej skupiny pre "Smart villages" - Fínsky príklad podpory inteligentného vidieka"

9. zasadnutie tematickej skupiny pre "Smart villages" - Fínsky príklad podpory inteligentného vidieka"

V dňoch 19.-20.11. 2019 sa zástupca Regionálnej antény NSRV SR pre Nitriansky kraj ako riadny člen zúčastnil 9. zasadnutia tematickej skupiny pre ,,smart villages´´, kde hlavnou témou bol ,,Fínsky príklad podpory inteligentného vidieka´´. Toto medzinárodné podujatie zorganizovala Európska sieť pre rozvoj vidieka s cieľom výmeny informácií k problematike podpory inteligentných dedín v kontexte politických nástrojov EÚ a s dôrazom na spoluprácu.

Čítaj viac
Konferencia: Súčasné problémy CLLD na Slovensku v intenciách budúcej politiky

Konferencia: Súčasné problémy CLLD na Slovensku v intenciách budúcej politiky

Koordinátor Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj sa v dňoch 14. – 15. novembra 2019 zúčastnil medzinárodnej konferencie s názvom „Súčasné problémy CLLD na Slovensku v intenciách budúcej politiky“, ktorú organizovala Národná sieť miestnych akčných skupín SR v spolupráci s Regionálnou anténou NSRV SR pre Trenčiansky kraj, Trenčianskym samosprávnym krajom, Žilinským samosprávnym krajom a Trnavským samosprávnym krajom. Konferencia sa uskutočnila v reprezentačných priestoroch Kursalonu v Trenčianskych Tepliciach.

Čítaj viac
"Nitriansky vínny festival 2019“ kultúrny a sprievodný program

"Nitriansky vínny festival 2019“ kultúrny a sprievodný program

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj sa v dňoch 8. a 9. novembra 2019 podieľala na organizácii kultúrno-spoločenského podujatia „Nitriansky vínny festival 2019“ kultúrny a sprievodný program.

Čítaj viac
Regionálna konferencia „smart vidiek"

Regionálna konferencia „smart vidiek"

Dňa 24. októbra 2019 sa v priestoroch pavilónu K v areáli agrokomplexu, NÁRODNÉHO VÝSTAVISKA, š. p. v Nitre konala už tradičná Regionálna konferencia Nitrianskeho samosprávneho kraja s tohtoročným podtitulom „smart vidiek“, ktorú organizačne zabezpečila Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj a Nitriansky samosprávny kraj. Konferencia sa uskutočnila pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD

Čítaj viac
ODBORNÁ EXKURZIA DO ZAHRANIČIA – ČESKÁ REPUBLIKA/NEMECKO

ODBORNÁ EXKURZIA DO ZAHRANIČIA – ČESKÁ REPUBLIKA/NEMECKO

V dňoch 8. – 11. októbra 2019 zrealizovala RA NSRV SR pre Nitriansky kraj spolu s RA NSRV SR pre Trnavský a Trenčiansky kraj odbornú exkurziu s cieľom prehliadky projektov zameraných na problematiku LEADER, vidiecky cestovný ruch a projekty spolupráce v území MAS Český sever (ČR) a MAS Naturpark Zittauer Gebirge (Nemecko).

Čítaj viac
Integrované projekty so sociálnym aspektom vo vidieckom priestore

Integrované projekty so sociálnym aspektom vo vidieckom priestore

Dňa 23. septembra 2019 (pondelok) zrealizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj informačný seminár venovaný tematike integrovaných projektov so sociálnym aspektom v rámci vidieckeho priestoru. Cieľom aktivity bolo poskytnutie osvety k problematike sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní a dodržiavania horizontálnych princípov (nediskriminácia, rovnosť, udržateľný rast) pri projektoch PRV SR a k sociálnym inováciám. Aktivita sa konala v seminárnej miestnosti Hotela Holiday Inn v Trnave a účastníkmi boli najmä zástupcovia miestnych akčných skupín a obcí.

Čítaj viac
ZEMĚ ŽIVITELKA 2019

ZEMĚ ŽIVITELKA 2019

V dňoch 25. – 27. 08. 2019 sa zástupca RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka zúčastnil 46. ročníka prestížneho medzinárodného agrosalónu Země živitelka 2019, ktorý mal podtitul „výzvy českého poľnohospodárstva“ (výzvy českého zemědělství). Ponúkol prezentáciu celého poľnohospodárskeho a potravinárskeho sektora, ktorá zahŕňala poľnohospodársku techniku, rastlinnú a živočíšnu výrobu, lesné a vodné hospodárstvo, ekologické poľnohospodárstvo, oblasť rybárstva, poľovníctva i včelárstva atď. Pre najmladších návštevníkov bol pripravený „Detský zemědělský svět“, súčasťou ktorého bol pripravený náučný chodník, detský kútik, živá farma i lesná škola.

Čítaj viac
AGROKOMPLEX 2019

AGROKOMPLEX 2019

Regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka sa v dňoch 22. – 25. 08. 2019 zúčastnil medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2019, ktorá sa v areáli národného výstaviska v Nitre tento rok konala už po 46.-tykrát. Podobne ako minulé roky ani aktuálny ročník si nenechalo ujsť množstvo návštevníkov z celého Slovenska.

Čítaj viac
Hurá leto 2019 - domadické trhy

Hurá leto 2019 - domadické trhy

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj spoluorganizovala s obcou Domadice kultúrne podujatie „Hurá leto – domadické trhy 2019“, ktoré sa konalo v sobotu (17. 08. 2019) na športovom ihrisku v Domadiciach.

Čítaj viac
Medzinárodné stretnutie partnerov pracujúcich na princípe LEADER/CLLD z Programu rozvoja vidieka

Medzinárodné stretnutie partnerov pracujúcich na princípe LEADER/CLLD z Programu rozvoja vidieka

Dňa 25. júla 2019 (štvrtok) Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj zrealizovala aktivitu národnej a nadnárodnej spolupráce, ktorej cieľom bola výmena informácií so zahraničnými partnermi k problematike Programu rozvoja vidieka s dôrazom na LEADER a CLLD. Medzinárodné stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Rybárskej bašty Dobys v obci Solčany a zúčastnili sa ho zástupcovia miestnych akčných skupín z Nitrianskeho kraja a miestnych akčných skupín z Českej republiky.

Čítaj viac
Inovatívne finančné nástroje v pôdohospodárstve

Inovatívne finančné nástroje v pôdohospodárstve

Dňa 18. júna 2019 (utorok) zrealizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj workshop zameraný na tému využitia inovatívnych finančných nástrojov v oblasti pôdohospodárstva. Aktivita sa konala v kongresovej miestnosti Wellness & Relax centra v Palárikove. Zúčastnili sa jej poľnohospodári a ďalší odborníci z praxe.

Čítaj viac
REGION TOUR EXPO 2019

REGION TOUR EXPO 2019

Členovia NSRV SR z Nitrianskeho kraja a koordinátor Regionálnej antény NSRV SR pre Nitriansky kraj sa zúčastnili výstavy cestovného ruchu regiónov REGION TOUR EXPO 2019, ktorá prebiehala v dňoch 17. – 18. mája 2019 na trenčianskom výstavisku Expo Center.

Čítaj viac
Medzinárodná konferencia NETWORX – inšpirujúca vidiecka Európa (BRUSEL, apríl/2019)

Medzinárodná konferencia NETWORX – inšpirujúca vidiecka Európa (BRUSEL, apríl/2019)

V dňoch 10 – 12. apríla 2019 sa regionálny koordinátor NSRV pre Nitriansky kraj zúčastnil medzinárodnej konferencie Európskej siete pre rozvoj vidieka pri príležitosti 10. výročia vzniku tejto významnej inštitúcie.

Čítaj viac
Školenie „Postupy MAS v zmysle príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER“

Školenie „Postupy MAS v zmysle príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER“

V mesiaci apríl 2019 zrealizovala Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj v spolupráci s trnavskou a bratislavskou anténou školenie na tému Postupy MAS v zmysle príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER.

Čítaj viac
Inteligentný vidiek z pozície miestnych samospráv

Inteligentný vidiek z pozície miestnych samospráv

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj zorganizovala seminár k problematike podpory inteligentných obcí s cieľom poskytnúť informácie z tejto oblasti v nadväznosti na opatrenia 7 a 16 PRV SR 2014 – 2020 a na výstupy medzinárodných zasadnutí TPS pre „smart villages“.

Čítaj viac
Informačný seminár k implementácii stratégií CLLD

Informačný seminár k implementácii stratégií CLLD

V marci 2019 zrealizovala Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj v spolupráci s trnavskou anténou informačný seminár venovaný témam viažucim sa na implementáciu stratégií CLLD.

Čítaj viac
Účasť regionálneho koordinátora na zasadnutí TPS pre „inteligentný vidiek“

Účasť regionálneho koordinátora na zasadnutí TPS pre „inteligentný vidiek“

V poradí 7. zasadnutie sa konalo 6. marca 2019 v belgickom Bruseli a jeho hlavnou témou bola tvorba rozvojovej politiky podporujúcej inteligentné dediny.

Čítaj viac
Novianska adventná remeselná nedeľa (16. 12. 2018 Nová Ves nad Žitavou)

Novianska adventná remeselná nedeľa (16. 12. 2018 Nová Ves nad Žitavou)

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj spolu s obcou Nová Ves nad Žitavou zrealizovala tradičné vianočné trhy v obecnom Dome kultúry.

Čítaj viac
Prvé „santovské“ vianočné trhy

Prvé „santovské“ vianočné trhy

15. 12. 2018 sa v obci Santovka konali vianočné trhy, ktoré boli zrealizované obcou Santovka a RA NSRV SR pre Nitriansky kraj.

Čítaj viac
Zástupca RA NSRV SR pre Nitriansky kraj sa zúčastnil 6. zasadnutia TS pre „smart villages“

Zástupca RA NSRV SR pre Nitriansky kraj sa zúčastnil 6. zasadnutia TS pre „smart villages“

Zasadnutie tematickej skupiny sa uskutočnilo 05. 12. 2018 v Bruseli (Belgicko) a jeho cieľom bola výmena informácií k téme podpory inteligentných dedín prostredníctvom politických nástrojov EÚ s dôrazom na LEADER, spoluprácu a digitálne stratégie.

Čítaj viac
Spoluprácou k úspešnému naštartovaniu implementácie stratégií CLLD (03. 12. 2018 Nitra-Dolné Krškany)

Spoluprácou k úspešnému naštartovaniu implementácie stratégií CLLD (03. 12. 2018 Nitra-Dolné Krškany)

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj v spolupráci s trnavskou anténou zrealizovala pre zástupcov MAS odborné podujatie zamerané na aktuálnu problematiku MAS.

Čítaj viac
Konferencia „Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve“ (12. 11. 2018 Nitra)

Konferencia „Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve“ (12. 11. 2018 Nitra)

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom zrealizovala odbornú konferenciu zameranú na aktuálne informácie k podpore implementácie stratégií CLLD v programovom období 2014 – 2020 a na problematiku regionálneho značenia.

Čítaj viac
Na konferencii k postupom pre MAS v rámci implementácie stratégie CLLD

Na konferencii k postupom pre MAS v rámci implementácie stratégie CLLD

Zástupcovia RA NSRV SR pre Nitriansky kraj sa v dňoch 22. – 24. októbra 2018 zúčastnili odbornej konferencie zameranej na aktuálne informácie k implementácii stratégií CLLD.

Čítaj viac
Školenie k ITMS2014+ modul PRV SR 2014 – 2020

Školenie k ITMS2014+ modul PRV SR 2014 – 2020

V dňoch 24. – 25. septembra 2018 RA NSRV SR pre Nitriansky kraj spolu s RA NSRV SR pre Bratislavský kraj zrealizovala odborné školenie k problematike ITMS2014+ modul PRV SR 2014 – 2020.

Čítaj viac
Po stopách úspešných projektov v regiónoch slovinských MAS

Po stopách úspešných projektov v regiónoch slovinských MAS

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj v spolupráci s trnavskou anténou zrealizovala v dňoch 5. – 8. septembra 2018 odbornú exkurziu do Slovinska.

Čítaj viac
Země živitelka 2018 – 100 rokov českého poľnohospodárstva…

Země živitelka 2018 – 100 rokov českého poľnohospodárstva…

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj sa v dňoch 27. – 28. augusta 2018 prezentovala na medzinárodnom agrosalóne Země živitelka, ktorého 45. ročník sa konal v Českých Budějoviciach.

Čítaj viac
Na výstave Agrokomplex 2018

Na výstave Agrokomplex 2018

Zástupcovia nitrianskej antény sa zúčastnili medzinárodnej výstavy Agrokomplex, ktorá sa uskutočnila v dňoch 16. – 19. augusta 2018 v Nitre.

Čítaj viac
Informačný seminár „Aktuálne výzvy PRV SR 2014 – 2020 a príklady dobrej praxe“

Informačný seminár „Aktuálne výzvy PRV SR 2014 – 2020 a príklady dobrej praxe“

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj zrealizovala dňa 13. júna 2018 v Penzióne Salaš Cabaj informačný seminár venovaný aktuálnym výzvam k podopatreniu 4.1 a 16.4 PRV SR 2014 – 2020 a príkladom dobrej praxe k problematike krátkych dodávateľských reťazcov.

Čítaj viac
LEADERFEST 2018

LEADERFEST 2018

Zástupca RA NSRV SR pre Nitriansky kraj sa zúčastnil podujatia LEADERFEST 2018 s podtitulom „Úspěch českého venkova“

Čítaj viac
REGION TOUR EXPO 2018

REGION TOUR EXPO 2018

Zástupcovia Regionálnej antény NSRV SR pre Nitriansky kraj sa zúčastnili výstavy cestovného ruchu regiónov REGION TOUR EXPO 2018, ktorá prebiehala v dňoch 11. – 12. mája 2018 na trenčianskom výstavisku Expo Center.

Čítaj viac
10. stretnutie národných vidieckych sietí (Neuhardenberg, Brandenbursko, Nemecko)

10. stretnutie národných vidieckych sietí (Neuhardenberg, Brandenbursko, Nemecko)

V dňoch 19. – 21. 03. 2018 sa regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj zúčastnil 10. stretnutia národných vidieckych sietí s podtitulom „Rozvoj vidieka – budovanie budúcnosti“ (Rural development – building the future).

Čítaj viac
Novianska adventná remeselná nedeľa

Novianska adventná remeselná nedeľa

Dňa 10. 12. 2017 realizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj aktivitu pod názvom „Novianska adventná remeselná nedeľa“. Hlavným cieľom tejto aktivity bolo šikovným a zručným remeselníkom, ľudovým umelcom venujúcim sa tradičným ľudovým remeslám i producentom tradičných vianočných pochúťok a špecialít z regiónu poskytnúť možnosť prezentácie.

Čítaj viac
Stretnutie s partnermi z Českej republiky

Stretnutie s partnermi z Českej republiky

V termíne 10. – 11. 10. 2017 realizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj aktivitu pod názvom „ČESKO – SLOVENSKÉ STRETNUTIE PROJEKTOVÝCH PARTNEROV“. Išlo o dvojdňovú aktivitu zameranú na vytvorenie priestoru na sieťovanie a výmenu skúseností medzi domácimi zástupcami a účastníkmi zo susednej Českej republiky.

Čítaj viac
Exkurzia do Českej republiky

Exkurzia do Českej republiky

V dňoch 02. – 04. 10. 2017 realizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj odbornú exkurziu do Českej republiky. Exkurzia bola zameraná na témy PRV, LEADER/CLLD a hlavne projekty spolupráce. Úlohou bolo získať nové poznatky, skúsenosti a nájsť si partnerov pre realizáciu projektov spolupráce.

Čítaj viac
Konferencia „Podporujeme rozvoj vidieka“

Konferencia „Podporujeme rozvoj vidieka“

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj spolupracovala s Nitrianskym samosprávnym krajom na realizácii medzinárodnej konferencie „Podporujeme rozvoj vidieka“, ktorá sa konala v priestoroch Hotela Kaštieľ Mojmírovce dňa 25. 09. 2017.

Čítaj viac
Podpora vidieckych obcí z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a podmienky poskytnutia NFP

Podpora vidieckych obcí z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a podmienky poskytnutia NFP

Dňa 13. 09. 2017 organizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj informačný seminár, ktorý niesol názov „Podpora vidieckych obcí z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a podmienky poskytnutia NFP“.

Čítaj viac
Výstava Agrokomplex 2017

Výstava Agrokomplex 2017

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj sa zúčastnila 44. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2017, ktorá sa uskutočnila v dňoch 17. – 20. 08. 2017 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

Čítaj viac
Školenie pre MAS/VSP k implementácii CLLD (Výzva č, 21/PRV/2017) (27. – 28. 07. 2017, Banská Bystrica)

Školenie pre MAS/VSP k implementácii CLLD (Výzva č, 21/PRV/2017) (27. – 28. 07. 2017, Banská Bystrica)

Dňa 27. – 28. 07. 2017 sa zástupca Regionálnej antény NSRV SR pre Nitriansky kraj zúčastnil podujatia, ktoré organizovala Národná sieť rozvoj vidieka SR (centrálna jednotka) v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Čítaj viac
REGION TOUR EXPO 2017

REGION TOUR EXPO 2017

V termíne 12. – 13. 05. 2017 sa zástupca Regionálnej antény NSRV SR pre Nitriansky kraj, Ing. Tomáš Kozolka, zúčastnil 6. ročníka výstavy cestovného ruchu regiónov REGION TOUR EXPO 2017. Aktivita prebiehala súbežne s dvomi ďalšími podujatiami: s výstavou Torty & svet pečenia a s prezentáciou ľudových umeleckých remesiel.

Čítaj viac
Aktuálne informácie z oblasti LEADER/CLLD pre partnerstvá z Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja

Aktuálne informácie z oblasti LEADER/CLLD pre partnerstvá z Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja

Dňa 10. 05. 2017 organizovala Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj v spolupráci s Regionálnou anténou NSRV SR pre Trenčiansky kraj informačný seminár, ktorý bol zameraný na poskytnutie čo najaktuálnejších informácií k problematike LEADER/CLLD v kontexte s vyhlásenou výzvou č. 21/PRV/2017 k podopatreniu 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou PRV SR 2014 – 2020.

Čítaj viac
Praktické riešenie GSAA (Geopriestorová žiadosť o podporu) 2017

Praktické riešenie GSAA (Geopriestorová žiadosť o podporu) 2017

Dňa 03. 05. 2017 organizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj informačný seminár, ktorý niesol názov „Praktické riešenie GSAA (Geopriestorová žiadosť o podporu) 2017“, ktorého cieľom bolo poskytnúť praktické informácie pre žiadateľov o priame platby.

Čítaj viac
RURAL BUSINESSES – THE FUTURE IS NOW (30. 03. 2017, Brusel)

RURAL BUSINESSES – THE FUTURE IS NOW (30. 03. 2017, Brusel)

Dňa 30. 03. 2017 sa zástupca Regionálnej antény NSRV SR pre Nitriansky kraj zúčastnil podujatia, ktoré organizovala Európska sieť pre rozvoj vidieka. Cieľom informačného seminára „RURAL BUSINESSES – THE FUTURE IS NOW“...

Čítaj viac
Možnosti rozvoja obcí a miest – aktuálne informácie z PRV SR 2014 – 2020

Možnosti rozvoja obcí a miest – aktuálne informácie z PRV SR 2014 – 2020

Dňa 23. 03. 2017 organizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj informačný seminár, ktorý niesol názov „Možnosti rozvoja obcí a miest – aktuálne informácie z PRV SR 2014 – 2020“. Podujatie sa vydarilo, o čom svedčí vysoký záujem zástupcov miest, obcí a MAS z okresov Nitra, Levice, Šaľa a Zlaté Moravce.

Čítaj viac
Tourism EXPO 2017

Tourism EXPO 2017

V termíne 09. – 11. 02. 2017 sa zástupca Regionálnej antény NSRV SR pre Nitriansky kraj, Ing. Ondrej Hanušovský, zúčastnil 22. ročníka výstavy služieb, cestovného ruchu a využitia voľného času Tourism EXPO 2017 (10. – 11. 02. 2017).

Čítaj viac
Aktuálne dotačné schémy pre samosprávy

Aktuálne dotačné schémy pre samosprávy

Dňa 12.12.2016 organizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj informačný seminár, ktorý niesol názov „Aktuálne dotačné schémy pre samosprávy“.

Čítaj viac
Aktuálne možnosti dotácií pre samosprávy

Aktuálne možnosti dotácií pre samosprávy

Dňa 25.11.2016 organizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj informačný seminár, ktorý niesol názov „Aktuálne možnosti dotácií pre samosprávy“.

Čítaj viac
Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

Dňa 10.11.2016 organizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj pracovné stretnutie, ktoré bolo organizované s ohľadom na aktuálnu výzvu 20/PRV/2016.

Čítaj viac
Konferencia „Podporujeme rozvoj vidieka“

Konferencia „Podporujeme rozvoj vidieka“

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj sa spolupodieľala na realizácii medzinárodnej konferencie „Podporujeme rozvoj vidieka“, ktorá sa konala v priestoroch Hotela Kaštieľ Mojmírovce.

Čítaj viac
Exkurzia do Poľska

Exkurzia do Poľska

V dňoch 24. – 26.10.2016 realizovala Regionálne anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj odbornú exkurziu do Poľska. Exkurzia bola zameraná na témy PRV. Úlohou bolo získať nové poznatky a skúsenosti.

Čítaj viac
Seminár: Problematika farmárčenia na Slovensku

Seminár: Problematika farmárčenia na Slovensku

V termíne 19.10.2016 realizovala Regionálne anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj informačný seminár s názvom Problematika farmárčenia na Slovensku.

Čítaj viac
Stretnutie s partnermi z Českej republiky

Stretnutie s partnermi z Českej republiky

V termíne 17. – 18.10.2016 realizovala Regionálne anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj stretnutie so zahraničnými partnermi z Českej republiky. Jednalo sa o dvojdňovú aktivitu, ktorá mala za cieľ spojiť záujmové skupiny z dvoch štátov.

Čítaj viac
Európske inovačné partnerstvo v podmienkach Slovenskej republiky

Európske inovačné partnerstvo v podmienkach Slovenskej republiky

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj zorganizovala dňa 29.09.2016 informačný seminár na tému Európske inovačné partnerstvo (EIP) v podmienkach Slovenskej republiky.

Čítaj viac
Výstava ZEMĚ ŽIVITELKA 2016

Výstava ZEMĚ ŽIVITELKA 2016

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj sa zúčastnila 43. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy ZEMĚ ŽIVITELKA, ktorá sa uskutočnila v dňoch 25. – 30.08.2016 na Výstavisku České Budějovice a.s. (Česká republika).

Čítaj viac
Výstava Agrokomplex 2016

Výstava Agrokomplex 2016

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj sa zúčastnila 43. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2016, ktorá sa uskutočnila v dňoch 18. – 21.08.2016 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

Čítaj viac