Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

RA NSRV SR

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj spája organizácie a správne orgány, ktoré sa podieľajú na rozvoji vidieka za účelom správnej a plynulej implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v zmysle čl. 55 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka z EPFRV a čl. 5 Princíp partnerstva a viacúrovňová správa nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Hlavným cieľom je:

  1. zvýšiť účasť zainteresovaných strán na vykonávaní rozvoja vidieka,
  2. zlepšiť kvalitu vykonávania programov rozvoja vidieka,
  3. informovať širšiu verejnosť a potenciálnych prijímateľov o politike rozvoja vidieka a o možnostiach financovania,
  4. podporovať inovácie v poľnohospodárstve, výrobe potravín, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach.

Hlavné činnosti RA NSRV SR sú:

Z hlavných cieľov a činností RA NSRV vyplývajú tieto špecifické ciele: