Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Najčastejšie pochybenia zo strany MAS v rámci implementácie stratégie CLLD

Regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka sa dňa 16. 06. 2021 zúčastnil on-line školenia "Najčastejšie pochybenia zo strany MAS v rámci implementácie stratégie CLLD", ktoré v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zorganizovala Národná sieť rozvoja vidieka - CJ.

Program bol zameraný predovšetkým na vyhlasovanie Výziev na predkladanie ŽoNFP, administratívne hodnotenie prijatých ŽoNFP a vypracovanie záverečnej správy z výzvy MAS. Regionálny koordinátor on-line účasťou na uvedenej aktivite získal dôležité informácie o danej problematike a zabezpečí ich prenos do MAS so zámerom zníženia chybovosti pri implementovaní opatrenia 19 PRV SR 2014 – 2020. Viac informácií v Správe z realizácie aktivity.